Права и задължения на ученика

Права и задължения на ученика
 
            ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ:

Ученикът има право:

o       Да избира училището, в което да учи.
o       Да изказва собствено мнение.
o       Да използва кабинетите и салоните в училище.
o       Да избира кой да защити интересите му, когато се налага.
o       Да бъде награждаван.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
Ученикът е длъжен:
·        Да посещава редовно училище.
·        Да учи редовно уроците си.
·        Да носи винаги бележника се в училище.
·        Да поддържа ред и чистота в училището.
·        Да е учтив с околните.
·        Да се явява в училище в приличен външен вид.
·        Да не внася в училище ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.
·        Да пази личните си вещи, да не ги оставя без надзор.
·        Да опазва училищната собственост. При повреждането й да я възстановява или заплаща.